İK

 < Geri Dön

İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız; Şirketimizin vizyon ve hedefleri doğrultusunda, dünyadaki gelişmeleri, değişimleri izleyerek, insan kaynakları süreçlerini sürekli iyileştirmek ve geliştirilmesini sağlamak, adil bir yönetim anlayışıyla hareket etmek ve çalışanlarımızın gelişimi için sürdürülebilir ve organizasyona katkı sağlayacak insan kaynakları uygulamaları oluşturmaktır.

İnci’de Çalışmak

Bireye Saygı
İnci, başarısını  çalışanlarının yetenek ve performansına bağlı olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle İnci, çalışanlarına; Kurumdaki herkesin birbirinin hak ve onuruna saygı gösterdiği, Çalışanların becerilerini geliştirdikleri, kabiliyet ve potansiyellerini optimal düzeyde kullanabildikleri, bilgi paylaşımı ve açık diyaloğun teşvik edildiği, Kurumun başarısı için ortaya konulan performans ve katkının değerlendirildiği, Farklılığın özendirildiği, fırsat eşitliğinin sağlandığı, İş sağlığı ve güvenliğinin optimal seviyede korunduğu, bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kurumsal Sorumluluk
İnci, tüm çalışmalarında performans ve kurumsal sorumluluğun yüksek standartlarını yakalamayı ilke edinmiştir. Bu nedenle İnci, çalışan ve yönetici olarak; Profesyonel yetkinliğini, çalışanlarını yüksek performans için motive eden liderlik anlayışıyla birleştiren, Açık fikirli, firmanın ihtiyaçlarını ve önceliğini kavrayabilen, karar ve politikaları sorgulayabilecek cesarete sahip olan, Deneyimlerini geliştirebilecek esnekliğe sahip, Karar ve davranışlarında kurumsal prensipleri hayata geçiren, bireyleri seçme, geliştirme ve yükseltmeyi hedefler.

Yeniliklere Açık Olmak

İnci'nin başarısındaki kilit faktör olarak tanımlanan "Yenilikçilik" prensibi tüm faaliyetlerine yansımaktadır. Yeni fikirlere açık olmanın önemini bilen İnci her değişimi yeni bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Bu yüzden, tüm çalışanlarına, dünyaya açılmak ve değişimi benimsemek için gerekli olan "çevresi ile ilgili olma" duygusunu aşılamaya çalışmaktadır.

Sürekli Gelişim

Prensiplerimizi ve ilaç dağıtım sektöründe elde ettiğimiz başarılarımızı kıyaslamaya söz verdik. Kurumsal prensiplerimizin her birini gerçekleştirilebilir kılan yönetmelik ve prosesleri uygulamaya devam edeceğiz.

İK Uygulamalarımız

Başarının insan kaynağına dayandığı ilkesi ile doğru insanı doğru pozisyona yerleştirmek en öncelikli hedefimizdir.

İnsan Kaynakları politikamız doğrultusunda öncelikli olarak çalışanlarımızın profesyonel becerilerini artırarak, performanslarını kariyer olanakları ile desteklemekte, şirket içi yatay ve dikey geçişlere öncelik vermekteyiz.

 

Aramıza yeni katılacak olan kişilerin görevleriyle ilgili yeterli donanıma sahip, dinamik, değişim ve gelişime açık, iyi bir takım oyuncusu olarak şirket değerlerini benimseyip, uygulayabilecek adaylar arasından seçmekteyiz

Organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda, deneyimli ve firmaya katkı sağlayacak olan adayları tercih ederiz. İşe alım sürecinde yetkinlik bazlı mülakat teknikleri, pozisyon bazlı sözel sayısal testler ve genel yetenek testleri uygulanır.

 

İnci Akademi

Eğitim
Çalışanların, organizasyon üzerindeki katma değerlerini artırmak amacıyla, hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik, her düzey için farklı içeriklerde hazırlanan eğitim programları uygulanmaktadır. Bu eğitim programları ile amacımız; tüm çalışanlarımıza eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlayarak, yerine getirdiği görev ile ilgili bilgi ve beceri düzeyini artırmak ve kariyer planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Performans Yönetimi
Uyguladığımız "Performans Yönetim Sistemi" ile çalışanların kendilerine verilen kişisel hedefleri gerçekleştirmeleri ve dolayısı ile şirket hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu sayede kendi alanlarında başarılı olmaları için gerekli temel yetkinlikleri geliştirmeleri sağlanır. Performans Değerlendirme Sistemi’nin sonuçlarına göre, çalışanlarımızın kariyer planları yapılarak, eğitim ve gelişim süreçlerinin programlanması başta olmak üzere Bölümler/Şirketler arasında rotasyon imkanları ve terfi olanakları yaratılır.

Yetkinlik Değerlendirme
Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile kurum değer ve hedefleri doğrultusunda her pozisyon için gerekli yetkinlikler belirlenir. Seçme ve Yerleştirme sürecinde Yetkinlik Bazlı Mülakatlar, pozisyonun gerektiği yetkinliklere göre yapılır. Belirlenen yetkinlikler doğrultusunda, tüm çalışanların geleceğe dönük potansiyelleri belirlenerek gelişim ihtiyaçları doğrultusunda somut ve objektif bir değerlendirme yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kariyer gelişimini desteklemek için Gelişim Merkezi Programı uygulanır.

Kariyer Planlama
Şirketimizde her çalışana fırsat sağlayan, gelecek hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızı kendi alanlarında geliştirebileceğimiz, devamlılık arz eden bir kariyer planlama süreci uygulanır. Kariyer yönetimi ile şirket ihtiyaçlarını, çalışanların yeteneklerini, ilgi ve gereksinimlerini, yaklaşım ve değerlerini göz önünde bulundurarak çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine olanak tanınmaktadır.

Yetenek Yönetimi
Şirketimiz, "Yetenek Yönetimi Programı" ile çalışanların sahip oldukları yetenekleri ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Yetenekleri doğrultusunda değerlendirilen çalışanlar, özelliklerine uygun görevlere yönlendirilmektedir. Bu sistem ile birlikte, verimliliği ve motivasyonu yüksek bir çalışan profilini destekleyerek çalışanların kariyer planlamalarına ışık tutmayı hedeflemekteyiz.

Ücret Yönetimi
Şirketimizin ücret politikasının amacı, dengeli bir ücret yapısının oluşturulması, performans yönetimine önemli bir motivasyon aracı olarak destek olunması, ücretlerin ihtiyaç duyulan insan kaynağını organizasyona çekecek ve kalıcı olmasını sağlayacak şekilde piyasa koşullarına duyarlı bir şekilde yönetilmesidir. Ücret yapımız, ücret politikamız doğrultusunda oluşturulup yönetilmektedir.

İnci Kolej
“Sürekli gelişmek” değerimiz ışığında, şirketimiz bünyesindeki çalışanlarımıza iş süreçlerini öğreten ve kişisel gelişim süreçlerini devam ettiren programlar sunarak şirket içi eğitimi bir şirket kültürü haline getirmek üzere “İnci Akademi”yi hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni istihdamların kurumsal kültüre hızlı adaptasyonunu sağlamak ve mevcut insan kaynağının niteliğini artırmak amacıyla kurulan İnci Akademi, şirketimiz bünyesindeki tüm çalışanlara uzman eğitmenler tarafından verilen geniş bir eğitim programı sunmaya başladı. İnci Akademi ile birlikte tüm çalışanlarımızın eğitim ve gelişimleri için, yerine getirilen görev ile ilgili bilgi ve beceri düzeyini artırmayı, kariyer planları ve kişisel gelişimleriyle ilgili bir sonraki görevde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. İnci Akademi sayesinde çalışanlar uzman eğitmenler dışında, tecrübeli yöneticiler ile bilgi paylaşımında bulunma imkanına sahip olacak. Akademi programında eğitim faaliyetleri,  iç eğitmenler ve dış kaynak kullanımı ile; oryantasyon ve işbaşı eğitimleri, yönetici geliştirme programları, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri, kanunen zorunlu eğitimler çerçevesinde sunulacaktır.  Akademi çalışmaları içinde çalışanlarımızın iş süreçleri, yönetim sistemleri uygulamaları ve yeni güncel kavramlarla ilgili ihtiyaç duydukları bilgilere sistematik, düzenli ve hızla ulaşmalarının sağlanması ve katılacakları eğitim projeleri gibi çalışmalarla edinilen bilgileri iş yaşamına adapte edebilecekleri ortamların sağlanması planlanmaktadır.  İnci Akademi ilk eğitimini ‘Değerler Çalıştayı’ başlığında gerçekleştirdi.

Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Politikaları