KURUMSAL

Hakkımızda

2001 Yılında İlaç satış-dağıtım sektörüne girmek için yoğun bir analiz ve araştırma süreci başlatan İnci Ecza Deposu, 2004 yılında İlaç satış dağıtımı yapmak üzere İstanbul Merter ilçesinde faaliyetlerine başlamıştır. Yurtiçi pazarda etkinlik göstermek üzere Pazar analizleri, fizibiliteler ve Ar-Ge çalışmaları sonrasında 2008 yılında Özel Hastaneler ile çalışmaya başlamıştır.  Özel Hastane pazarının gelecekte büyüyeceğini öngörerek bu pazarda büyümeyi ve yatırımlarını arttırma kararı almıştır. 2012 yılında Türkiye gelenindeki Kamu ihalelerine girme kararı almıştır. Ülkemizdeki bütün ihalelere iştirak edecek yapılanmasını tamamlamıştır. İnci Ecza Deposu 2013 yılında ülkemizin yedi bölgesinde saha satış sorumlularını yerleştirerek saha yapılanmasını tamamlamıştır. Bugün İnci Ecza Deposu ilaç dağıtım kanalında özel hastane ve Kamu hastaneleri ihalelerinde sektörde önemli bir oyuncudur. İlaç dağıtım sektöründe büyüme stratejisi ile ilerleyen Türkiye’nin güçlü kuruluşlarından biridir. İnci Ecza Deposu 110 çalışanı, yenilikçi vizyonu ve iş ortaklarına değer yaratan anlayışı ile kendini değişmekte olan ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan bir organizasyon yapısına sahip olmayı hedeflemektedir.

Kilometre Taşları

Başkanın Mesajı

Değerli İş ortaklarımız,

Dünyada ortalama insan ömrünün uzadığı, yaşlı nüfusun genç nüfusa oranının hızla arttığı, kronik hastalıkları başta olmak üzere, insan hayatını tehdit eden görülme sıklığının ciddi boyutlara ulaştığı hastalıklar günümüzde; ilaç sanayi, ecza depoları,  Hastaneler ve eczanelerin hizmet verdiği ilaç sektörünün üzerindeki yük tarihsel olarak, önceki dönemlerle karşılaştırılmayacak şekilde artmıştır.

Bu önemli sorumluluğun ilaç sektörü tarafından en iyi şekilde yerine getirilebilmesi ve sağlıklı insanların oluşturduğu, mutlu ve huzurlu bir toplumun var olabilmesi için hem güçlü bir sağlık sistemine hem de sektör paydaşlarının güçlü ve istikrarlı olmalarına olanak sağlayacak uygun ekonomik koşulların sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı Türkiye İlaç Pazarında faaliyet gösteren tüm sektör paydaşları için zor geçen bir yıl olmuştur. Son yıllarda yapılan fiyat indirimleri, kamu kurum iskontolarındaki artış ve özellikle referans fiyatlama sisteminde kullanılan resmi döviz kurunun piyasa kurunun oldukça altında kalması sektörde koşulların daha da zorlaşmasına neden olmuştur. 

İnci Ecza Deposu kurulduğu 2008 yılından bu yana ilaç sektöründe tedarikçi ve müşteriler   ile kurduğu sağlam, uzun soluklu ilişkiler neticesinde 2013 yılında yaşanan tüm olumsuzluklardan etkilenmemiş, yaptığı yeni yatırımlarla ve aldığı önlemlerle ilaç dağıtım sektöründeki pazar payını önemli ölçüde artırmıştır. Ecza depoculuğu bilgisi, bilgi birikimi ve sağlam finansal yapısı ile İnci Ecza Deposu önümüzdeki dönemde de, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Türkiye ilaç dağıtım kanallarının en önemli öğelerinden biri olacağını kanıtlamıştır.

Ülkemizdeki Kamu ve özel hastanelere verdiğimiz hizmeti en son teknoloji imkanları ile ‘‘Beklentiyi Aşan Dağıtım Metodu" ilkeleri doğrultusunda en rekabetçi ticari koşulları ile hizmet veriyoruz. İnci Ecza Deposu, gelecek yıllarda da ana sloganında olduğu gibi "güven, hizmet ve istikrar" ilkeleri doğrultusunda Tedarikçilere, kamu ve özel hastanelere en yüksek standartlarda hizmeti sunma gayesinden vazgeçmeyecektir.

Saygılarımla...

 

 

Sosyal Sorumluluk

İnci Ecza Deposu, faaliyet gösterdiği ilaç dağıtım alanında  kendisini sektörün zirvesine yükselten topluma karşı sorumluluklarının bilincindedir. Bu bilinç doğrultusunda topluma olan görevini yerine getirebilmek için, sağlık, kültür-sanat ve eğitim alanlarında sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir.

Çevresinde gelişen toplumsal olaylara karşı duyarsız kalmayan İnci Ecza Deposu, gerek ülkemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımıza, gerekse diğer ülkelerdeki yardıma muhtaç toplumlara destekte bulunmaktan kaçınmamaktadır. Somali’deki açlık felaketi için yapılan nakdi yardım ve komşu ülkemiz suriyeli vatandaşlarımıza ilaç yardımları yaparak bu alandaki duyarlılığının en önemli göstergeleridir.

KVKK Aydınlatması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ AYDINLATMA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKAMIZ:
Tarafımızca vakıf olunan kişisel verileriniz; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, Doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine bağlı kalınarak işleme alınmaktadır. İş ve işlemlerin devamlılığı, yasal olarak kamu ve özel kurumların getirdiği zorunlulukları giderilmesi ve sektörel olarak iş akışının aksaklık olmadan devamlılığı sağlanırken sizlerin kişisel verileriniziniz en güvenli şekilde koruma altına alınmasını sağlamaktır.

AMAÇ:
Bu aydınlatma metninin amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Yasal norm gereklilikleri yerine getirilirken kişisel hakların korunmasını sağlamaktır.

TANIMLAR:
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, eğitim bilgisi, finansal bilgiler, görsel ve işitsel bilgiler, performans ve gelişim bilgileri, aile ve yakın bilgileri, Araç bilgileri, imza, hobiler, askerliğe ilişkin bilgi ile bunlarla sınırlı olmayan her nevi bilgi içerir.)
Özel nitelikte kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla İNCİ ECZA DEPOSU TİC.LTD.ŞTİ (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kanun kapsamında işlenebilecektir.
Kişisel verilerin silinmesi: kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.
Kişisel verilerin yok edilmesi: kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

VERİ TOPLAMA NEDENİ VE YÖNTEMİ:
Kişisel verileriniz öncelikle KVKK’nın madde 5 - 8 -9 ve bununla sınırlı olmamak kaydı ile diğer yasal dayanaklara dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olması halinde; kanunlarda öngörülen süreçlerin başta İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile sair yasal normların ifası,  Şirketin ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, yürütülmesi, Şirket ile aranızdaki iş sözleşmesinin, cari hesap sözleşmesi ve diğer sözleşme edimlerinin ifası ve yasal haklarınızı her zaman ön planda tutarak, meşru menfaatini sağlayabilmek ve iş akışının devamlılığı gereği kişisel, özel nitelikte kişisel verileriniz toplanmaktadır. Özellikle sağlık sektörüne hizmet verilmesi sebebiyle Kimlik verisi; İletişim verisi; Özel nitelikli kişisel veri; Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Eğitim verisi; İş deneyimi verisi; Görsel ve işitsel veri; Web sitesi/Uygulama kullanım verileri, Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, ve işin ve sektörün işleyiş gerekliliği için zaruri olan tüm veriler toplanması daha güvenli-hızlı hizmet vermemizi sağlayacaktır. Verileriniz, veri sorumlumuz tarafından yasal süreçlere uygun olarak başta VERBİS SİSTEMİ olmak üzere gerekli yasal esaslara göre kayıt altına alınarak işlenecektir.

VERİLERİN 3. KİŞİLERLE VE YURTDIŞI İLE PAYLAŞIMI
Kişisel verileriniz, Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri, Özel Ve Kamu Bankaları ve İletişim Kurumu ancak bunlarla sınırlı olmayarak tüm kamu ve özel tüzel kişilikleri ile paylaşılabilir. Kişisel verileriniz yurt dışında Şirketin hâkim ortağı olan, iş partneri ve direk ve/veya dolaylı olarak grup şirketlerini ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile iş ve işlemlerin gerekliliği amacıyla yurt dışı ile paylaşılabilir. İş bu paylaşımlar; ihtiyaç duyulan bilgilerle sınırlı ve yasal norm ve sürelere uygun nitelikte paylaşılacaktır.

YASAL HAKLARINIZ:
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Bu konuda tarafımıza bir soru sormak isterseniz insankaynaklari@incieczadeposu.com adresinden sorabilirsiniz. Başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.)

İMHA ŞEKLİ
30224 sayılı resmi gazete yayınlanan KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK belirtilen usul ve sürelerde tarafınızca onaylanarak vakıf olunan veriler silinerek, imha edilerek ortadan kaldırılacaktır. Verilerin yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi istisnai koşullarda yapılacak olup iş bu işlem tarafınıza bildirilecektir. Verilen silinme işlemine ilişkin yasal zaruret gereği bilgilendirme hükümlülüğünü yerine getiririz.


NASIL BAŞVURULUR?
İnci Ecza Deposu ’ n da bir işe başvurmak kolaydır. Bizi Kariyer.net ve Linkedin üzerinden takip edebilir , cv’ lerinizi  insankaynaklari@incieczadeposu.com adresine gönderebilirsiniz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ ONAY METNİ
Kişisel veri, özel nitelikte veri ve iş ve işin işleyişi için gerekli tüm veriler için yukarıda tarafıma detaylı yazılı bilgilendirme yanı sıra yetkili kişiler tarafından sözlü bilgilendirme de yapılarak konu ile ilgili detaylı olarak bilgilendirildim. Bu kapsamda web ortamında onay link tıklanması halinde kişisel veri, özel nitelikte verilerimiz ve bunların imha edilmesine ilişkin yasal zaruret gereği yazılı olarak veri kaydı alınarak işlenmesi- 3. kişilerle paylaşılması -yurtdışına aktarılması ve silinmesi işlemleri için AÇIK RIZANIZ İLE ONAY VERİLMİŞ KABUL EDİLECEKTİR.

 

 

Sertifikalar